Privacybeleid

Inleiding

In dit Privacybeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens. Stichting MuslimBidBox stelt, net zoals aan haar eigen diensten, de hoogste eisen aan de verwerking van de persoonsgegevens van haar donateurs en/ of vrijwilligers. Stichting MuslimBidBox verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, dan wel wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Stichting MuslimBidBox of wanneer Stichting MuslimBidBox voor de verwerking een gerechtvaardigd belang heeft op grond van de Wet.

Stichting MuslimBidBox zal te allen tijde de persoonsgegevens verwijderen, zodra het verwerken van deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn. De verwerking van persoonsgegevens door Stichting MuslimBidBox is derhalve beperkt tot een absoluut minimum. Stichting MuslimBidBox zal uw persoonsgegevens nooit uit eigen beweging verstrekken aan derden, behoudens de gevallen die beschreven zijn in dit Privacy beleid.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit Privacy beleid? Of wilt u weten welke persoonsgegevens Stichting MuslimBidBox van u heeft, of wilt u deze laten verwijderen of overdragen? Stuurt u dan uw verzoek naar: privacy@muslimbidbox.com

Definities

Stichting MuslimBidBox is een eenpersoons Stichting met volledige aansprakelijkheid handelend onder de naam: Stichting MuslimBidBox, gevestigd aan de Adriaen Brouwerstraat 30, 5702 XC, te Helmond (kvk: 80949703) treedt op als verantwoordelijke partij voor de uitvoering van dit beleid en als verwerkerverantwoordelijke van  de Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: ieder gegeven dat kan worden herleid tot een persoon.

Privacy beleid: het beleid van Stichting MuslimBidBox aangaande de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit document.

Website: www.muslimbidbox.com

Diensten: de door de app beschikbare informatie delen, zodat de wassing voor het gebed en het gebed zelf van een moslim goed kunnen worden verricht. Website met omschrijving van het doel, het initiatief en de verwezenlijking voor verspreiding van de app en de kennis. Een duidelijke uitleg over de procedure van aanvraag bidlocatie. Creëren van zoveel mogelijk stilteruimtes of gebedsruimtes op openbare en niet-openbare locaties.    

Welke gegevens verwerken wij?

Door Stichting MuslimBidBox worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt (die door u worden aangeleverd):

Contactinformatie: naam,  e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens

Betaalgegevens: Bankrekeningnummer, de laatste vier cijfers van het bankrekeningnummer, wanneer een betaaltransactie aan Stichting MuslimBidBox moet worden verricht;

Digitale gegevens: IP-adres, regio, die door uw apparaat of webbrowser worden verstrekt bij bezoek aan de website of gebruik van de MuslimBidBox app.

U bent niet verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk dat u bepaalde Persoonsgegevens verstrekt om ons in staat te stellen de door u gevraagde mogelijkheden te verwezenlijken. Indien u een bidlocatie wenst te realiseren, kan dat alleen indien wij uw gegevens mogen gebruiken om uw wens om het gebed te kunnen verrichten kenbaar te maken bij de locatie. Anonieme verzoeken worden niet ingewilligd.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De door Stichting MuslimBidBox ontvangen persoonsgegevens worden (uitsluitend) gebruikt:

 • Bij een verzoek voor een bidlocatie. In dit geval wordt ten allen tijden middels mail vastgelegd voordat er gehandeld kan worden.
 • Ter uitvoering van een betalingstransactie, lees donatie ofwel steuntje in de rug voor een snelle(re) verspreiding
 • Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van Stichting MuslimBidBox, of het ontvangen van een nieuwsbrief (indien u daar toestemming voor heeft gegeven)
 • Contact met u op te nemen indien u ons heeft benaderd met een vraag of verzoek
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om een deugdelijke administratie te voeren

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige acties naar wens van de aanvrager en de bidlocatie zelf of zolang Stichting MuslimBidBox bij Wet verplicht is de Persoonsgegevens te bewaren. Daarna worden uw Persoonsgegevens verwijderd. Daarbij heeft Stichting MuslimBidBox de volgende termijnen vastgelegd;

 • Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van de bidlocatie aanvraag, met uitzondering de wettelijke verplichting tot het voeren van een administratie (7 jaar)
 • Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van een vraag of verzoek; na realisatie van uw vraag of de bidlocatie worden de gegevens binnen een maand verwijderd
 • Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van de betaaltransactie aan Social Deal, binnen 24 uur na de betaling volgens afspraak
 • Persoonsgegevens door u verstrekt met de toestemming om deze te gebruiken om u op de hoogte te houden van de mogelijkheden van Stichting MuslimBidBox, totdat u de toestemming intrekt

Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven?

 • Stichting MuslimBidBox verstrekt uw Persoonsgegevens nooit aan derden, anders dan in het geval dat dit noodzakelijk is voor de aanvraag voor een bidlocatie zoals al eerder benoemt.
 • Denk hierbij aan jouw persoonlijke gegevens, verder wat jouw relatie is met de bidlocatie en met welke regelmaat jij de bidlocatie bezoekt, zodat het duidelijk wordt voor de bidlocatie hoe groot de behoefte is voor een bidruimte

Ten behoeve van het uitvoeren van betaaltransacties, verstrekt Stichting MuslimBidBox aan uw betaaldienstverlener de omschrijving van de donatie. Dat kan of een bedrag zijn of een hele bidbox. Deze betaaldienstverlener mag deze gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van het uitvoeren en administreren van de betaling.

Welke cookies gebruiken wij?

 • Wij gebruiken geen cookies, de app en website gebruikt locatie gegevens bij het zoeken van een bidlocatie echter deze wordt niet opgeslagen.
 • Op de site kan je de vermelding van andere partners zien, echter indien je naar hun site gaat, kunnen wij u niet vertellen hoe hun cookies geregeld zijn. Raadpleeg dan deze organisaties zelf naar de cookies instellingen die zij hanteren.
 • Wij maken geen gebruik van facebook of twitter, alleen een website en de app, indien er andere sociale media gebruikt zal worden in de toekomst wordt dat eerst uitgebreid kenbaar gemaakt op de site en op de app, zodat hier geen verwarring over kan ontstaan. Alleen op de website kan er gedoneerd worden, vanuit de app wordt je ook gelinked naar de website als je op de knop doneer klikt.

Welke rechten heeft u?

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht:

 • Om bij Stichting MuslimBidBox uw gegevens op te vragen
 • Uw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen indien de Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn
 • Een verzoek te doen om uw Persoonsgegevens te verwijderen
 • een verzoek te doen om uw Persoonsgegevens over te dragen aan een derde
 • door het verzenden van uw verzoek naar privacy@muslimbidbox.com
 • Stichting MuslimBidBox reageert binnen 14 dagen op uw verzoek. Stichting MuslimBidBox kan de gegevens niet verwijderen indien Stichting MuslimBidBox op grond van de wet verplicht is de gegevens waarvan de Persoonsgegevens deel uit maken en bewaren. Dit geldt (onder meer) ten aanzien van de boekhoudverplichtingen van Stichting MuslimBidBox.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Stichting MuslimBidBox treft zowel technische als organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens van de klant te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. Om betalingen zo veilig mogelijk te maken, wordt alle informatie in versleutelde vorm verzonden. Dit betekent dat de informatie door een beveiligde verbinding wordt verstuurd en dat betaalgegevens niet door externe partijen gezien kunnen worden.

Daarnaast worden verschillende categorieën van uw Persoonsgegevens gescheiden van elkaar opgeslagen, waardoor deze niet door derden aan elkaar kunnen worden gelinkt. Gevoelige informatie wordt gecodeerd.

Als er sprake is van een mogelijk lek van Persoonsgegevens, zoals wanneer er sprake is van hacking en/ of diefstal, dan zal Stichting MuslimBidBox dit direct aan de autoriteiten en aan de betreffende personen. ( Donateurs en / of bidlocatie aanvragers)

Wijzigen van het Privacybeleid

Stichting MuslimBidBox behoudt zich alle rechten voor om dit Privacy beleid (eenzijdig) te wijzigen of bij te werken wanneer Stichting MuslimBidBox dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze donateurs  en bidlocatie aanvragers. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op de website en app en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacy beleid voor het laatst is bijgewerkt.

Versie: december 2020